Ambassadors

Julia Mateos-Caro

Gilles Collin

Janine Jacob

Local Ambassador

Jenny Chen

Ke Wang

YuanYuan LI

Siwen Xu

Diane de Saint Chamaran

Kun (Kunibär) Zhang